Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

 

1.Správcem osobních údajů podle čl.4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady/EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů/dále jen ,,GDPR,,/je ILT MED s.r.o. se sídlem Chodská 4,348 13 Chodová Planá, IČO 26373254 dále jen ,,správce,

 

2.Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

3.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

1.Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, oprávněný a životně důležitý zájem, souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

2.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro personalizaci obsahu, reklam, analýzy návštěvnosti a plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

  1. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce.

– V některých případech zpracovává Správce osobní údaje, aby zajistil ochranu svých práv a právem chráněných zájmů dalších subjektů.

– Takové zpracování může správce provádět bez souhlasu subjektu  údajů.

– Existenci oprávněného zájmu Správce vždy pečlivě posuzuje.

 

  1. Zpracování osobních údajů na základě smluvních podmínek

-plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem dle čl.6 odst.1 písm.b/GDPR,

-oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu/zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů/podle čl.6 odst.1 písm. f/GDPR

-Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu/zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů/podle čl.6 odst1písm.a/GDPR ve spojení s §7odst.2zák.č.480/2004Sb.,o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce služby nebo zboží.

-vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou požadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky/jméno, adresa, kontakt/,poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, či ji ze strany správce plnit.